Chỉ áp dụng cho các khách hàng mùa kèm hosting hoặc tên miền tại manguon.net. Khách hàng sẽ được hỗ trợ cài đặt, bảo hành và hướng dẫn sử dụng trong suốt thời gian sử dụng.